Köszöntjük az olvasót!

 

Nemzetközi tendencia, hogy a kisgyermekkori nevelés kérdései a társadalmi érdeklődés középpontjába kerültek, mindezt megerősítik a legújabb szaktudományos kutatások eredményei is. A hazai oktatáspolitika képviselői is növekvő figyelemmel fordulnak a kora gyermekkori nevelés és ellátás kérdésköre felé. A fokozott érdeklődés hátterében rövid távon az egyenlőtlen egyéni életkezdési esélyek kiegyensúlyozási szándékának gyorsítása áll, távlati célkitűzésként pedig – bármilyen meglepő – mindenütt a gazdasági versenyképesség fokozására törekvés, a foglalkoztatási mutatók javítása jelenik meg, felismerve a kora gyermekkori nevelés ebben betöltött stratégiai szerepét. E felismerések nyomán az oktatásügyi szakértők számos tennivalót fogalmaznak meg a korai fejlesztés és a kora gyermekkori nevelés fejlesztése terén. A hazai oktatáspolitika – támaszkodva az Európai Unió és az OECD országaiban érvényesülő trendekre – kormányzatokon átívelő oktatásfejlesztési programként tartja számon a korai fejlesztés és az iskolai kezdő szakasz megerősítését. Ez a törekvés azon a felismerésen alapul, hogy mind a gyermek individuális fejlődésében, mind a társadalmi esélyek egyenlőtlenségeinek kialakulásában, továbbá a tanuláshoz való viszony alakulásában is rendkívül jelentős, bizonyos tekintetben döntő periódus a 0-6, illetve a 6-12 éves életkor. Ezért hangsúlyos a kora gyermekkori fejlesztés komplex, interdiszciplináris szemléletű tanulmányozása.

Ezen célok és alapelvek szellemében jött létre a GYERMEKNEVELÉS címmel megjelenő on-line tudományos folyóirat.

A folyóirat kiadására az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 144. tanévét kezdő Tanító- és Óvóképző Kar vállalkozik, arra törekedve, hogy a téma legavatottabb szakértőitől kérjen írásokat. A nemzetközi összetételű szerkesztő bizottság és a szerkesztők garanciát jelentenek a majdani színvonalas megjelenésre.

Tartalmukat tekintve olyan, a tudományos kritériumoknak megfelelő írásokat kívánunk közölni, amelyek releváns választ keresnek a kisgyermekkori nevelés olyan problémáira, mint a családi nevelés lehetőségei és kihívásai a megváltozott társadalmi környezetben, a család és az intézményes nevelés kapcsolata, a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók speciális nevelési szükségletei. Fontosnak tartjuk a család-bölcsőde-óvoda-iskola átmenet sikeres megoldási módjainak megismertetését, a gyermeknevelés nemzetközi és hazai eredményeiben való tájékozódást, új elméleti megközelítések és empirikus eredmények bemutatását a korai gyermeknevelés témakörében. Különösen fontosnak tartjuk a 6-12 éves tanulók hatékonyabb, tevékenység- és élményközpontú oktatására vonatkozó írások közlését.

Folyóiratunk deklarált szándéka az elméleti jellegű írásokkal azonos arányban módszertani jellegű, a gyakorlati felhasználást is lehetővé tevő publikációk közzététele. Várunk tehát a 0-12 éves korosztály gondozásával, nevelésével és oktatásával kapcsolatos, tudományosan megalapozott módszertani és tantárgypedagógiai írásokat, melyek a mindennapi nevelői és oktatói gyakorlatot segíthetik, új nézőpontokat vagy vitatott témákat vetnek fel és a szabad, kritikai gondolkodást serkentik az olvasóban. További célunk könyvszemle, recenzió és kitekintés útján az aktuális szakirodalmi tájékozódás segítése.

E célkitűzések jegyében várjuk a témával kapcsolatos írásokat, tanulmányokat. Ezúton ajánlom minden kedves érdeklődő figyelmébe újonnan alapított folyóiratunkat.


Dr. habil. F. Lassú Zsuzsa
főszerkesztő

Kiadja az ELTE TÓK.

DOI 10.31074
Felelős kiadó:
Márkus Éva dékán
Szerkesztőbizottság tagjai:
Csíkos Csaba
Dávid Mária
Hunyady Györgyné
Józsa Krisztián
Kéri Katalin
Kollár Katalin
Lénárd András
Orosz Ildikó
Pálfi Sándor
Perlusz Andrea
Pintér Krekity Valéria
Podráczky Judit
Barbara Surma
Szabolcs Éva
Főszerkesztő:
F. Lassú Zsuzsa
Szerkesztő:
M. Pintér Tibor
Szerkesztőség címe:
1126 Budapest,
Kiss J. altbgy. u. 40.
Telefon: 487-81-00
E-mail:
gyermekneveles@tok.elte.hu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H—1126 Budapest | Kiss János altbgy. u. 40. | tel: 487-81-00 | fax: 487-81-96
© ELTE TÓK 2012 | E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
webadmin