Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar
Könyvtár
Főoldal
Aktuális
Archívum
Kar
>> Katalógusok <<
Kölcsönzés
Közoktatás
Intézmények
English
Könyvtárhasználati szabályzat

AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 
 1  A kar könyvtára az ELTE könyvtári hálózatának tagja.
 1.1  Könyvtárhasználók köre:
   1.11  A látogatók az alapszolgáltatások használatára ingyenesen jogosultak. Egyéb szolgáltatásainkat napijegy vásárlása esetén egy napra vehetik igénybe a Díjszabási táblázatban meghatározottak szerint.
   1.12  A beiratkozott olvasók minden könyvtári szolgáltatást igénybe vehetnek
 • a kar valamint az egyetem hallgatói, jelenlegi és volt oktatói
 • az ELTE munkaviszonyban álló polgárai
 • ELTE Alumni tagok, tagságuk igazolásával
 • egyéb külsős olvasók
 1.2  A könyvtárhasználat módja:
   1.21  Látogató
 • A könyvtár a látogató nevét, személyazonosságát igazoló okirata számát regisztrálja
 • a. 1 - a látogató által ingyenesen igénybe vehetők az alapszolgáltatások: információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, a katalógusok használata, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
   1.22  Beiratkozott olvasó
 • beiratkozáskor a könyvtár saját névre szóló vonalkódos olvasójegyet állít ki, a szolgáltatásokat ennek bemutatásával lehet igénybe venni
 • az olvasójegy kiállításához személyazonosságot igazoló okirat, a hallgatói jogviszony igazolása érvényes diákigazolvánnyal, vagy ELTE munkaviszony igazolása, az olvasó neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma
 • a karon képzés keretében tartózkodó nem magyar állampolgárok esetében a kar által kiadott igazolás
 • az olvasó a személyi lap kitöltésével és aláírásával elfogadja a könyvtárhasználat és a számítógépes kölcsönzés szabályait
 • az adatok változását (név, lakcím, hallgatói jogviszonyban történő változás stb.) haladéktalanul be kell jelenteni
 • az olvasói tagság érvényessége fél évre szól, ennek elteltével meg kell újítani
 • a végzős hallgatóknak a diploma átvétele előtt a könyvtár igazolását kötelező leadni a Tanulmányi Osztályon arról, hogy nincs könyvtári tartozásuk
 • oktatóknak, dolgozóknak munkaviszonyuk megszűnésekor a könyvtár igazolását szintén csatolniuk kell tartozásuk rendezéséről
 
2. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI:
 
 2.1  Alapszolgáltatások:
 • a könyvtár látogatása, tájékoztatás a könyvtárról, gyűjteményéről, használatáról
 • információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • az állományfeltáró eszközök: cédulakatalógus, a közös egyetemi számítógépes katalógus használata
 • az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtár helyben használata
 2.2  Kiegészítő szolgáltatások:
 • Kölcsönzés a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészekből
 • Szakirodalmi tájékoztatás
 • Könyvtári adatbázisok használata
 • A védett külön-gyűjtemények helyben használata
 • A számítógépes szolgáltatások (internet, szövegszerkesztés, levelezés)
 • Reprográfiai szolgáltatás (nyomtatás, önkiszolgáló fénymásolás)
 • Könyvtárközi kölcsönzés oktatók számára
 
3. KÖLCSÖNZÉS
 
 3.1  Kölcsönzési szolgáltatások
 • regisztráció, beiratkozás
 • a könyvek kiadása-visszavétele
 • előjegyzés a kölcsönzésben levő könyvekre (értesítés e-mailben vagy telefonon)
 • hosszabbítás személyesen, telefonon, vagy on-line
 • napijegy, beiratkozási díj, késedelmi díj, térítési díjak befizetése
 3.2  A kölcsönzés általános szabályai
 • Kölcsönözni kizárólag személyesen, saját érvényes vonalkódos olvasójeggyel lehet, az olvasójegy másnak nem adható át. Az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni (pótlása díjköteles), a jogtalan használatból eredő visszaélésekért a jegy tulajdonosa tartozik kártérítési felelősséggel.
 • Kölcsönözni lehet a korlátozás alá nem eső dokumentumokat, nem kölcsönözhetők a folyóiratok, az olvasótermi kézikönyvek, és a külön-gyűjtemények dokumentumai.
 • Az önkiszolgáló fénymásoláshoz szükséges vonalkódos chip-kártya a kari Könyvtár tulajdona, az igényelt egységszám kifizetésével egyidejűleg a gépi kölcsönzésben a hallgató nevére kölcsönözzük. A kártyák 10, 20, vagy 50 egységet tartalmaznak, a kártyákat a könyvtár tölti fel. Egy hallgatónál egy kártya lehet. A lejárati idő 30 napos, ez egyszer hosszabbítható. A lejárati idő túllépésétől kezdve késedelmi díjat kell fizetni. Az elvesztett vagy megrongált kártya kártérítési díját a kártyát kikölcsönző hallgatónak kell megtéríteni. Az egységek felhasználása és a kártya visszaadása után új kártya kölcsönözhető.
 • A kölcsönzési határidő leteltével a könyvtár az olvasót többször figyelmezteti. A kölcsönzési határidő túllépése esetén késedelmi díjat kell fizetni, mértékét a Díjszabási táblázat tartalmazza. A pénz- vagy könyvtartozás rendezéséig újabb kölcsönzés nem lehetséges.
 • Az elvesztett vagy megrongálódott könyvek pótlása azonos mű megvásárlásával, vagy beköttetett másolatával, vagy a könyvtár által megállapított használati értékének megtérítésével történik.
 • A könyvtári raktárból kölcsönözhető könyvek kérőlapon igényelhetők a kölcsönző könyvtárosoknál.
 • A könyvtárba behozott saját könyvet érkezéskor és távozáskor be kell mutatni a könyvtárosnak.
 3.3  Kölcsönzési feltételek
 • a kölcsönözhető művek száma:
  • oktatóknál 25 db / félév
  • hallgatóknál 10 db / az aktuális lejárat szerint
  • egyéb külsős olvasónál 2 db / egy hét
  • a kötelező irodalom lejárati ideje 1 hetes, nem hosszabbítható!
  • kis példányszámú műveknél 2 hét, a lejárati idő egyszer hosszabbítható
  • egyéb könyveknél 4 hét, a lejárati idő egyszer hosszabbítható
 • Amíg az olvasó tartozása könyv vagy pénztartozása fennáll, újabb könyvet nem kölcsönözhet!
 • a korlátozott példányszámú olvasótermi kötelező irodalom zárás előtt fél órával adható ki másnap reggel 9 óráig, vagy a pénteki zárástól a hétfői nyitásig. Az időben vissza nem hozott könyvek után emelt késedelmi díjat számítunk fel.
 • a könyvtárnak jogában áll a rendkívül keresett dokumentumot haladéktalanul visszakérni az olvasótól
 • a hallgatóknak a tanév végén vissza kell adniuk a kikölcsönzött könyveket
 • Könyvtárközi kölcsönzés a kar oktatói számára folyik
 
4. OLVASÓTERMI SZOLGÁLTATÁSOK
 
 4.1  Szaktájékoztatás
 • tájékoztatás a könyvtár állományáról: a számítógépes katalógus (ELTE WebPac), a cédulakatalógus
 • helyben olvasható kézikönyvek, lexikonok, szótárak, a kötelező irodalom, a felsőoktatási jegyzetek, általános iskolai tankönyvek gyűjteménye, a szigorlati kötelező irodalom
 • a szakdolgozatok helyben használata
 • a védett külön-gyűjtemények helyben használata
 • az olvasóteremben elhelyezett idegen nyelvű gyűjtemény: az angol, német és szerb könyvek, nyelvkönyvek, szépirodalom és gyermekirodalom is kölcsönözhetők, kivéve a lexikonokat, enciklopédiákat
 4.2  Raktári dokumentumok:
 4.21  A raktárból kérőlapot kitöltve kell felhozatni a könyveket, az 5 évnél régebbi folyóiratokat, az archívum dokumentumait
 4.22  Használat után az alábbi védett anyagokat a könyvtárosnak kell visszaadni:
 • az archív gyűjteményt (19.-20. századi szakkönyvek, folyóiratok, elemi iskolai tankönyvek, tanítói kézikönyvek)
 • a védett intézménytörténeti anyagot
 • a számítógépes katalógusból kiválasztott szakdolgozatokat (egyszerre 3 db tekinthető meg). A szakdolgozatokat az olvasóteremből kivinni, másolni bármilyen technikával tilos.
 4.23  Számítógépes szolgáltatások
 • A számítógépes terembe is csak érvényes olvasójeggyel rendelkezők mehetnek be
 • Internet, saját és más könyvtárak on-line katalógusai, szövegszerkesztés, e-mail, nyomtatás
 • A számítógépek elsősorban a tanulmányi munka támogatására valók, a sorban állás elkerülésére az öncélú használat, játékok mellőzését kérjük
 • üzemzavar esetén vagy segítségért a könyvtár informatikus rendszergazdájához kell fordulni
 • a programbeállítások megváltoztatása, szoftvertermékek telepítése nem megengedett
 • a könyvtári gépekre letöltött vagy elmentett állományok megőrzését biztosítani nem tudjuk, a saját munkák lementéséről a hallgatóknak kell gondoskodniuk
 
5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 
 5.21  A könyvtárhasználat házirendje:
 • A könyvtár feladata a kar vagyonát képező dokumentumállománynak, a gépeknek és berendezéseknek a védelme. A számítógépes kölcsönzési rendszer mellett állományvédelmi rendszer működik, a kapu jelzésére a könyvtáros soron kívül ellenőrzi a kölcsönzés szabályosságát.
 • A könyvtárba behozott saját könyvet, más könyvtárból kivett könyvet érkezéskor és távozáskor be kell mutatni a könyvtárosnak.
 • A szabályok és a kulturált viselkedési normák betartásában együttműködni a könyvtár minden látogatója köteles.
 • Az olvasótermekben tanulók nyugalmát beszélgetéssel vagy más módon zavarni nem szabad.
 • A mobiltelefon használata a többi olvasót és a könyvtárosok munkáját is zavarja, ezért kérjük néma jelzésre állítani vagy kikapcsolni
 • Táskát, élelmiszert, italt bevinni a könyvek és elektronikus berendezések védelme érdekében tilos
 • A könyvtár előterében működő önkiszolgáló csomagmegőrző szekrény működik, melyet csak a könyvtár látogatása alatt lehet igénybe venni. A kabátokat, nagyméretű táskákat az alagsori ruhatárban kell elhelyezni, mert az őrizetlenül hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.
 • A könyvtár működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos olvasói észrevételeket, javaslatokat a nyomtatóknál elhelyezett ötletdobozban gyűjtjük
 5.22  Kártérítési kötelezettség:
 • A könyvtári dokumentumok szabálytalan kivitele, a dokumentumok és eszközök szándékos rongálása esetén jegyzőkönyvet veszünk fel és az ügyet a kar fegyelmi bizottságának továbbítjuk.
 • A könyvtárhasználati szabályzatot súlyosan, többször megsértő hallgató a könyvtár használatából kizárható.
 5.23  Díjszabási táblázat

SzolgáltatásDíjtétel
Napijegy500,- Ft/nap
Beiratkozási díj 
ELTE Alumni tagok számára300,- Ft/félév
Egyéb külsős olvasó2100,- Ft/félév
ELTE polgároknakingyenes
Elveszett olvasójegy pótlása600.- Ft
Elveszett könyv pótlásaA könyvtár által megállapított használati érték megfizetése
Késedelmi díj 
Kölcsönözhető könyvek25,- Ft/kötet/nap
Kötelező irodalom, 1 hetes lejárat100,- Ft/kötet/nap
Olvasótermi kötelező irodalom500,- Ft/kötet/óra
Külön-gyűjtemény helyben használata
(szakdolgozatok)
400,- Ft/db
Fénymásolás 
A/4 méret 1 oldalas15,- Ft
A/4 méret 2 oldalas30,- Ft
A/3 méret 1 oldalas30,- Ft
A/3 méret 2 oldalas60,- Ft
Fénymásoló kártya egységdíja 
10 egységes150,- Ft
20 egységes300,- Ft
50 egységes750,- Ft
Fénymásoló kártya kártérítési díja1600,- Ft
Nyomtatás20,- Ft/A4
Színes nyomtatás - szöveg60,- Ft/A4
Színes nyomtatás - kép180,- Ft/A4
Színes nyomtatás - szöveg és kép110,- Ft/A4
 
Budapest, 2012. január 16.
 
A könyvtár szervezeti és működési szabályzata a kölcsönző könyvtárosoknál megtekinthető nyomtatott formában.

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!