Neveléstudományi MA szak

Neveléstudományi MA szak

A kora gyermekkor pedagógiája szakirány az ELTÉ-n

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karán – az országban elsőként – 2007 szeptemberében elindult a mesterképzés a neveléstudomány szakterületén. Ez a bölcsész mesterképzési szak jelenti a továbbhaladást (másik alapszakot végzettek mellett) a tanítók, az óvodapedagógusok, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakot végzettek számára is. A négy féléves, 120 kredites képzés törzsanyaga a neveléstudomány, a pszichológia, a nevelésszociológia, az oktatás-gazdaságtan elméleti ismereteit tartalmazza. A képzésben fokozatosan épülnek ki a szakirányok: a kora gyermekkor pedagógiája, a felsőoktatás-pedagógiai és az intézményfejlesztői. A szakirányok lehetőséget nyújtanak specializálódásra, elmélyedésre valamely szakterületen, témakörben.

A szakirány célja a 0–12 éves korú gyermekek intézményes nevelésében közreműködő szakértők képzése, akik alkalmasak az intézmények nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására, előkészítésére, szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére, képesek közreműködni egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában és szakmai ismereteik birtokában képesek pedagógiai kutatások végzésére.

A szakirányon végzett hallgatók különböző pedagógiai műhelyeknél, tanácsadókban, továbbképző központokban, illetve egyéb, iskolafejlesztéssel, pedagógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben helyezkedhetnek el. Felkészültek arra, hogy a tanító és óvodapedagógus szakos képzést folytató intézmények pedagógiai tanszékein töltsenek be oktatói munkaköröket. Lehetőségük van – a mesterszintű tanulmányok után közvetlenül vagy később, munka mellett – neveléstudományi doktori iskolában tanulmányokat folytatni és tudományos fokozatot szerezni.

A szakirány vezetése, oktatói közössége a képzés három éve alatt tapasztalta, hogy a szakirányon tanuló hallgatók feladataik végzése közben számos értékes produktumot hoznak létre, amelyet érdemes megismertetni a szak más szakirányon tanuló hallgatóival, illetve az érdeklődő szakemberek szélesebb csoportjával. Ennek egyik módja egy olyan elektronikus felület megnyitása, amelyre a szakirány keretében készült legjobb hallgatói munkák kerülnek fel.

A Kora gyermekkor pedagógiája szakirány felelőse: Hunyady Györgyné dr.
Elérhetősége: hunyady.gyorgyne@tofk.elte.hu, vagy hunyadyne@ppk.elte.hu
ELTE TÓK: Neveléstudományi Tanszék, 229. szoba, tel. 487-8146
ELTE PPK: Neveléselméleti Professzúra 315. szoba

A Neveléstudományi mesterszakra jelentkezni az ELTE PPK-n lehet.
További információ:
http://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk/felveteli

Munka közben

A Neveléstudományi MA szak A kora gyermekkor pedagógiája szakirány 2011-ben diplomát szerző esti tagozatos hallgatóinak munkáiból válogattunk. Az első dolgozat a Műhelymunka c. stúdium keretében készült (PEDM-K31/E; oktatók: M.Dr.Nádasi Mária egy.tanár és Hunyady Györgyné Dr. főisk.tanár.

A kurzus a Kutatás az alapozó nevelés időszakában c. tantárgyhoz kapcsolódott. Ennek feladata volt a hallgatók bevezetése a tudományos kutatómunkába. A hallgatók három jelentős, aktuális problémakörben választhattak konkrét kutatási témát: Agresszió a közoktatási intézményekben; Adaptivitás a közoktatás különböző szintjein; A szociális kompetenciák fejlesztése a közoktatásban. A három féléven keresztül, szabadon összeállított teamekben folytatott, konzultációkkal támogatott kutatási tevékenység részben a saját élményű, részben a horizontális tanulás révén járult hozzá a hallgatói kompetenciák fejlesztéséhez. A kutatások értékelésére egy fakultatív, nyitott bemutatón, konferencián került sor 2010-es tanév végén.

A második dolgozat A kora gyermekkor és az idegennyelv-tanulás (PEDM.K21E); oktató: Dr. Lőrincz Ildikó főisk.tanár) c. kurzus keretében készült. A hallgatók az idegennyelv-tanulás kérdéseit a 3-12 éves korcsoportban vizsgálják; foglalkoznak a nemzetiségi nyelvek tanításával-tanulásával, illetve recenziók készítésével járulnak hozzá a problémakör szakirodalmának megismertetéséhez.

A bemutatott kutatások

A munkákat eredeti változatukban (minimális technikai szerkesztéssel) közöljük.

Hunyady Györgyné, Véghelyi Józsefné