Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszéke

A tanszék 1989-ben vált önálló egységgé. Az oktatók sokrétű és sokféle feladatot láttak és látnak el ma is. A tanító és óvodapedagógus hallgatók számára biztosította és biztosítja az intézmény a diplomához szükséges szaknyelv oktatását.

E tevékenység folyamatos ellátása mellett, 1990-ben a tanszék angol és német nyelv és irodalom szakos oktatói kezdték meg anyanyelvi vendégtanárok/lektorok közreműködésével a 8 féléves idegen nyelv oktató-tanító és a magyar-német nemzetiségi tanítóképzést. 1996-ig ez a képzés magas óraszámban biztosította a leendő nyelvet és nyelven tanítóknak a nyelv és a nyelv egyes diszciplináinak elsajátítását.

1996-tól a tanítóképzés négyévessé válásával átalakult az idegen nyelvű képzési forma. Ma is a tanszék oktatóinak feladatkörébe tartozik a Képesítési Követelményeknek megfelelő szaknyelv oktatása és emellett a nyelvi műveltségterületi (angol és német) képzésben résztvevő és a nemzetiségi tanító szakos hallgatók nyelven képzése.

1998-ban indította a kar a magyar-szerb nemzetiségi tanítóképzést.

A 2006-ban bevezetésre kerülő Bologna-folyamatnak megfelelően folytatódik a tanítók képzése a műveltségterületi képzéssel együtt, ám ebben a folyamatban a nemzetiségi tanítók képzése már szakirányú képzésként jelenik meg.

Közben az angol és német nyelvet ún. kötelező/szaknyelvként tanulók köre is bővült. Nemcsak a tanító és óvodapedagógus szak nappali tagozatának hallgatói, hanem az esti tagozatosok is választják az idegen nyelvi kurzusokat.

A pár évvel ezelőtt újonnan indult Művelődés szervező - Kommunikáció és az Ifjúságsegítő szak hallgatóit is segítjük a nyelvvizsgára felkészülésben.

A nyelv és a nyelven tanulást több modern oktatástechnikai eszköz és egy nyelvi laboratórium segíti.

A tanszék három szakcsoportjában (angol, német, szerb) minden oktató egyetemi végzettséggel, többen doktori fokozattal rendelkeznek és egyre nő a PhD-fokozatot megszerző oktatók száma is.

Az oktatáshoz, a tanszék munkájához szorosan kapcsolódik az a tény, hogy a tanszéken mindig volt és van anyanyelvű oktató. Ezen túlmenően az 1990-es évtől folyamatosan bővült a külföldi partnerintézmények száma, ezzel együtt azoknak az intézeteknek, tanszékeknek a száma is, amelyekkel az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék jelenleg is szoros szakmai kapcsolatot tart fenn.

Legrégebbi kapcsolatunkat a Schwäbisch Gmünd-i Pedagógiai Főiskolával ápoljuk, mely a két intézet matematika tanszékei között jött létre, majd terjedt ki ma már szinte az egész főiskolai karra, mindkét intézményben.

Az 1991. évtől folyamatos a munkakapcsolat az Augsburg-i Egyetemmel, ott is az Iskolapedagógia, az Irodalom és tanításának módszertana tanszékekkel valamint a Nyelvi Központ német csoportjával.

Ugyanerre az időszakra nyúlik vissza az Egyesült Királyságban lévő lancasteri tanítóképzővel kialakított kapcsolat is.

Időközben volt több pályázati időszakra korlátozódó külföldi intézményi együttműködés is, melyek részben megmaradtak, részben átalakultak és az utóbbi években újakkal is bővültek.

Ma, a régi jól funkcionáló együttműködéseken túlmenően a belfasti Stranmillis College és a Freie Universität Bolzano/Bozen brixeni (Bressanone) Óvó- és Tanítóképző Karával is egyre jobban működő kapcsolatot sikerült létrehozni.

A kapcsolatokat a különböző európai projektek megpályázásával és a pályázatok elnyerésével tudjuk folyamatosan működtetni.

Csak a legfontosabbak: a TEMPUS, FEFA, SOCRATES/ERASMUS, VILÁG-NYELV projektek. Az együttműködés keretében rendszeresek a hallgatói és oktatói cserék, közös kutatások és publikációk. A magyar hallgatók körében közkedvelt a külföldi partnerintézménynél töltött részképzés és a külföldi intézmények hallgatói is szívesen jönnek hozzánk. Különösen vonzóak a tanítási gyakorlatok a külföldi hallgatók körében.

Az angol nyelvi műveltségterület hallgatói az intézményben lévő – ma már önálló – gyakorló iskolába járnak csoport előtti tanítási gyakorlatra, míg a német műveltségterületes és német nemzetiségi hallgatók külső iskolában ugyan, de jól felkészült szakvezetőknél végzik tanítási gyakorlatukat. A szerb nemzetiségi képzésben résztvevő hallgatók nagyon előnyös helyzetben vannak, ugyanis a fővárosban működő Szerb tanítási nyelvű Általános Iskola és Gimnázium ad helyet tanítási gyakorlatuk lebonyolításához.

A tanszéki oktatók oktatási feladataik mellett szerteágazó, az oktatással összefüggő tevékenységet folytatnak. Részben a saját továbbfejlődésük, továbbképzésük érdekében PhD-kurzusokra járnak, illetve már megszerezték doktori címüket (az elmúlt négy évben 5 oktató); hazai és külföldi konferenciákon tartanak előadásokat; a tanszék oktatói maguk is szerveznek hazai és vagy nemzetközi szakmai összejöveteleket; publikálnak, publikációs köteteket szerkesztenek; eljárnak a hazai továbbképzési, nyelvi és nyelvi-szakmai rendezvényekre; hazai és nemzetközi pályázatokat írnak, vagy azok írásában működnek közre; folyamatosan állítanak össze az oktatást segítő anyagokat, így szöveggyűjteményeket, videó-felvételeket a módszertan oktatásához, a nyelvi laboratórium jobb kihasználtsága érdekében az egyéni tanulást segítő hallás és olvasás utáni értési feladatokat; a záró-/szakdolgozatok és az évfolyamdolgozatok témaköreit folyamatosan módosítják, a dolgozatokat értékelik és a hallgatókat ösztönzik arra, hogy szakdolgozattá vagy TDK-dolgozattá fejlesszék a sikeres évfolyami munkákat; fogadják a partnerintézmények oktatóit; a külföldi partnerintézmények oktatóival közös publikációkat, jegyzeteket, tankönyveket készítenek.

Az érdeklődő, tehetséges hallgatók tudományos diákköri munkáját irányítják. Az ez irányú tevékenység a tanszéken nagyon sikeres, a kari Tudományos Diákköri Konferenciákon már önálló szekciót alkotnak az idegen nyelven írt dolgozatok. Különösen kiemelkedő a német és szerb nemzetiségi hallgatók önálló kutatásra irányuló tevékenysége és nagyon kedveltek a hallgatók körében a gyermekirodalmi és irodalmi témák, ill. egyre inkább az alkalmazott nyelvészet területén adódó lehetőségek.

Megjelent az OTDK konferencián díjat nyert kari hallgatói dolgozatok első kötete.

Az oktatáson kívül az angol és a német szakcsoportban félévente oktatáson kívüli, angol és német nyelvű rendezvényeket is szerveznek hallgatóink. Hagyományosak az angol performance-fesztiválok, melyet tea-partyval kötnek össze, a németes hallgatók adventi délutánjai, ahol a műsoron kívül közös kézműves munkálkodást (Basteln) is szerveznek, ahol megismerik az ajándékok saját kezűleg készítésének titkait, fogásait, melyekkel egymást ill. szeretteiket is meglephetik.

Több mint 10 éves hagyománya és folyamatos sikere van a tavaszi félévben rendezett Alkotói (angolul és magyarul írt versek, mesék, történetek) és műfordító versenynek (angolról és németről magyarra), melyekre még meg nem jelent rövid elbeszéléseket, verseket jelölnek ki az oktatók fordításra!

Sikeres az első évfolyam angol, német, szerb nemzetiségi és műveltségi területi hallgatóinak első félévi játékos ismerkedése a tanszékkel és a követelményekkel.

A tanszéki oktatók részt vállalnak a kar közéletében is: tagjai a Kari Tanácsnak, az Egyetemi Tanácsnak (az adjunktusok tanársegédek képviseletében - kari szintű), a különböző bizottságoknak: Tudományos, Oktatási, Kreditátviteli, Könyvtári, stb. bizottságoknak.